1. Hjem
 2. Dokumenter
 3. Privat: Veileder for Tekn...
 4. Nasjonale arrangement
 5. TD’s oppgave sammen med arrangør

TD’s oppgave sammen med arrangør

I god tid før konkurransen

TD ifm norske mesterskap (NM senior, NM junior, NM rulleskiskyting og Hovedlandsrennet)

Anbefalt opplegg – forberedende møter:

 • 1. møte på barmark slik at det er mulig å få gjennomført eventuelle utbedringer før vinteren. Møte koordineres med NSSF. Arrangørkonferansen i okt/nov er et møtepunkt for TD og arrangør.
 • Arrangøren skal inngå en avtale om reservearena, vedlegg til arrangørkontrakten.
 • Telefonisk kontakt med arrangør ca. 14 dager før rennet (snøforhold m.m.).
 • Større møte med hele rennorganisasjonen helst to dager før første renndag.

TD under NC og enkelte større nasjonale arrangement

Anbefalt opplegg – forberedende møter

 • Gjøre seg kjent med anlegget og organiseringen ved min. ett personlig frammøte på konkurransestedet ca. to mnd. før rennet.
 • Telefonisk kontakt med arrangør ca. 14 dager før rennet (snøforhold m.m.).
 • Større møte senest dagen før rennet med alle sentrale personer i rennorganisasjonen til stede.

Agenda på møtene

Gjennomgang av ”Sjekkliste for TD” (teknisk gjennomomgang)

Andre viktige sjekkpunkt underveis:

 • Påse at anlegget har tilfredsstillende standard, og eventuelt gjøre avtaler om utbedringer.
 • Påse at løypenettet tilfredsstiller gjeldende krav (pkt. 3.3 og 1.3.8).
 • Påse at skyteanlegget tilfredsstiller kravene. Er det uoriginale selvanvisere på anlegget bør Forbundet kontaktes om dette. NSSF har egne «Bestemmelser om godkjenning av selvanvisere».
 • Kontrollere selvanvisere i henhold til NSSF’s materialkatalog for nasjonale konkurranser
 • Gjøre avtale om informasjonsflyt i forkant av arrangementet, som for eksempel oversendelse av referat fra møter i rennkomitéen.
 • Bli enige om ansvarsområder mellom TD-ene under arrangementet.
 • Gjøre avtaler om når og hvor trekning av startlister og innskytingsfordeling skal foregå. Tildeling av innskytingsskiver legges på nett samme dag som startlistene offentliggjøres.
 • Påminning om oversendelse av materiell fra NSSF, se veileder for Premie- og seremoni på NSSFs nettside. Arrangement og arrangørhåndbok.
 • Gjøre avtaler om flere møter og eventuelt annet.
 • Kontrollere at arrangøren har avtale med lege eller sanitet og gjøre avtale om hvor sanitet befinner seg under konkurransene

Før konkurransen (senest dagen før arrangementet)

NB !    Skiskytteranlegget skal være ferdig «rigget» senest kvelden før den offisielle treninga. 

Gjennomgang av ”Sjekkliste for TD” (teknisk gjennomgang).

Til denne gjennomgangen må alle sentrale personer i rennorganisasjonen være til stede. I de renn hvor man har to oppnevnte TD-er bør begge delta på dette møtet.

NSSF i samråd med TD(er) og rennleder bør i fellesskap ha avtalt et program (tidsplan) for den tekniske gjennomgangen. Program/ tidsplan for en slik gjennomgang er viktig for å unngå unødig tidsforbruk/ heftelser for arrangementsstaben. Et slikt møte er vanligvis todelt:

 • Plenumsdel hvor rennleder presenterer sin organisasjon. En går ellers gjennom de tekniske detaljene som en mener bør være med i plenumsdelen.
 • Teknisk gjennomgang for det enkelte ansvarsområde (sjekkliste for TD). Vanligvis deltar leder for ansvarsområdet med det tilleggspersonell en ønsker å ta med, eventuelt rennleder etter eget ønske og TD(er).

Under konkurransen

 • Kontrollere at konkurransen gjennomføres i henhold til reglementet.
 • Ta nødvendige forhåndsregler når vanskelige situasjoner oppstår som gjør en regulær gjennomføring av konkurransen umulig. En slik forhåndsregel kan også være å avbryte konkurransen.
 • TD-ene bør være bevegelige i arenaen, det betyr at ved første start er en av TD-ene tilstede for å sjekke at all prosedyre ved en start er riktig. Det samme gjelder ved første skyting, samt ved første målgang. TD-en er tilgjengelig på rennkontoret, tidtakerrommet, samt bevegelig på stadion og løype. En av TDene bør være tilgjengelig på skytebanen, da det ofte er her caser oppstår.
 • Behandle protester så snart de foreligger, og om mulig før konkurransen er gjennomført.

Etter konkurransen

 • Behandle innkomne protester (pkt. 10 Protester)
 • Idømme mulige straffer (pkt. 11 Straffebestemmelser med videre henvisning)
 • Bestemme eventuell tilgodeskrivelse (f.eks pga ventetid på stanplass)
 • Erklære konkurransen som ugyldig dersom forholdene tilsier det.
 • Kontrollere at resultatene blir lagt ut på arrangementets nettsider så snart som mulig.

Før, under og etter konkurranse

 • Fatte vedtak i forhold til eventuelle spørsmål som ikke styres av reglement.
 • Utarbeide TD-rapport og oversende denne til arrangør, krets og NSSF.
Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja

Hvordan kan vi hjelpe?