1. Hjem
 2. Dokumenter
 3. Privat: Veileder for Tekn...
 4. Nasjonale arrangement
 5. Sjekkliste for TD

Sjekkliste for TD

Denne sjekklista er utarbeidet i samsvar med oppbyggingen av nasjonale konkurranseregler sesongen 2017-2018. Hovedpunkt. 2 (Organisasjon og oppnevnelser) og Hovedpunkt. 3 (Konkurransestedet og krav til dette)

NB !    Sjekklista for TD kan benyttes som ei huskeliste opp mot arrangør i hele planleggingsfasen før et arrangement. Ut fra sjekklista kan det stilles spørsmål om forskjellige deler av arrangementet både ved telefonisk kontakt og ved frammøte på arrangementsstedet.

Hovedsakelig er denne sjekklista tenkt som et arbeidsverktøy for TD i forbindelse med den tekniske gjennomgangen med arrangøren i forkant av arrangementet, som regel en eller to dager før rennet.

Ved den tekniske gjennomgangen er det viktig at arrangøren ved rennleder har med seg de underledere som blir direkte berørt ved gjennomgangen.

Alle henvisningene er relatert til nasjonale konkurranseregler sesongen 2017-2018 versjon 20. september 2017.

I innholdsfortegnelsen nedenfor har en gjengitt alle hovedpunktene i Konkurransereglementet som det er viktig at man kjenner til. For å lette arbeidet for TD har en valgt å angi de viktigste punktene i reglementet (vist med henvisning under det enkelte hovedpunkt)

Hovedpunkt 2 og 3 (Organisasjon og oppnevnelser og konkurransestedet og krav til dette) inneholder de viktigste sjekkpunktene, og er derfor omtalt spesielt.

ORGANISASJON OG OPPNEVNELSER

 • Arrangørens ansvar 
  • ved større renn Organisasjonskomite
  • ved mindre renn Rennkomite                                                         pkt 2.1
 • Operativ rennjury ved nasjonale arrangement.
  Rennjury oppnevnes på lagledermøte og TD er leder av juryen.
  Sammensetning for øvrig – Se konkurransereglene)                             pkt 2.3
 • TD`s oppgaver  – Bør leses                                                                    pkt 2.4  
 • TD`s kostnader avklares årlig av NSSF

SJEKKPUNKT KONKURRANSESTEDET

 • GENERELT                                                                                          pkt. 3.1

Ved tildeling av et arrangement har NSSF vurdert arrangementsstedet før tildelingen blir gitt. Dette er bl.a. beliggenhet med tanke på reiser og overnatting, fasiliteter og installasjoner på konkurransestedet/ anlegget.

STARTOMRÅDET OG MÅLOMRÅDET

 • Generelt: Handler om preparering, startlinje,  avgrensing, trafikk løpere, oppvarming, sted for å henge fra seg oppvarmingstøy og geværstativ start/mål                                                                                  pkt. 3.2.1
 • Tilrettelegging av startområde for de forskjellige konkurranseformer.     pkt. 3.2.2 – 3.2.4
 • Krav til løypeoversikt – startklokke og utstyrskontroll.                             pkt. 3.2.5 – 3.2.7
 • Generelt – Preparering, mållinje, avgrensninger, merking.                        pkt. 3.5.1
 • Utstyrskontroll, medieområde og drikkeplass.                                          pkt. 3.5.2 – 3.5.4

Andre viktige sjekkpunkt ved start og mål:  

Normal/SprintStafettJaktstartFellesstart
Organisering og bemanningXXXX
Kvalitetssikring av startlister og antall startbåser  XX
Startprosedyre og startbestemmelserXXXX
Bemanningen og kjennskap til reglementXXXX
Kontroller ved start (Våpen, utstyr, brikke, startnummer, lårnummer og reklame)XXXX
Kontroll ved og etter veksling. X  
Rutiner ved feil start – ta stilling til hvem som gjør hva. X X
Kontroll ved målgang. (Våpen, utstyr, reklame)XXXX

Andre viktige sjekkpunkt, tidtaking, kontroller og resultater:

Organisering/ utstyr 

 • Gjennomgang av organisasjonsplan for alle posisjoner/områder, start, mål, stafettveksling, mellomtid og kontrollsystemer (kontroll ved start/ mål og skyting – strafferunde).
 • Bruk av kjøreplan (nøyaktig tidsskjema for tidtakergruppa – hva gjøres fra min.- min.)
 • Kontroll av EQ Timing-tidtakersystemer. Det er vanlig med ett hovedsystem og ett reservesystem (backup-system). Anleggene skal være uavhengig av hverandre.
 • Samband mellom tidtakerhus, start, og evt. punkt for mellomtider og målgang.
 • Samband mot standplass for feilmeldinger.
 • Strømtilførsel og rask tilgang på reserveaggregat.
 • Bruk av video og målfoto ved målgang.

Kontroller av skyteresultat og strafferunder:

 • Systemer for innrapportering av skyteresultat. Bruk av tastatur fra standplass, eventuelt forenkla opplegg via samband og rapportering via skjema. Krav om trippel kontroll av skyteresultat.
 • Gode opplegg for kontroll av manuelt skrevne skyteresultat og strafferunder. Gode skjema og gode kontrollrutiner. Tips er å ha ulike farge på arket som benyttes på 2. og 3. kontrollen.
 • Ved bruk av skjema som fylles ut på standplass er det viktig at disse bringes inn til kontrollrommet med jevne mellomrom (faste intervall på 10 eller 15 min.).  

NB !    Kontrollrutinene må ikke undervurderes. Tilstrekkelig bemanning, eget rom for kontroll, ingen forstyrrelser.

Resultater

 • Bli enige om hvilke kontroller som må gjennomføres før uoffisielle lister foreligger og henges opp på resultattavler.
 • Rennleder bekrefter at alle kontroller er gjennomført (skyteresultat, strafferunder og løypekontroller m.m.). Viktig med raske og gode rutiner.
 • Samlingssted for jury under og etter rennet.
 • Foreløpige resultatlister henges ut på resultattavlene med påskrevet tidspunkt for utlegging og protesttid. Det er viktig at foreløpige lister kommer ut så fort som mulig og opplyses om via speakertjenesten.
 • TD underskriver lister når protester er behandla og protesttida har utløpt.

Løypene PKT 3.3

 • Krav; generelt, høyde m.o.h., bredde, lengde, bruk av løypene, sporsetting, sikkerhet, preparering og  merking.       pkt. 3.3.1 – 3.3.6
 • Sperringer og løypepatrulje.                                                                       pkt. 3.3.7 – 3.3.8
 • Løypespesifikasjoner.                                                                                 pkt. 3.3.9
 • Vekslingsfelt                                                                                              pkt. 3.3.10   
 • Strafferunde                                                                                                pkt. 3.3.11   

Andre viktige sjekkpunkt:

 • Kontrollere via rennleder at organiseringa når det gjelder bemanning er i orden (kontrollposter, vakthold, samband og rapportering)
  • Avvik når det gjelder løypekontroll kan gjerne meldes sekretariatet via eget samband eller bruk av mobiltelefon                      
 • Merking av løyper
  • Kontrollere at merkinga er i henhold til reglement. Merkinga må være klar og entydig.
 • Løypekart og profiler som slås opp minimum ved start og i laglederbås på standplass.

SKYTEBANEN PKT 3.4

 • Banegodkjenning (er sjekket av NSSF ved tildeling av rennet)
 • Opplyse om krav til at en innskytingspapp henger på tilnærmet
  lik høyde som selvanvisere.
 • Skyteavstand                                                                                                                                           pkt. 3.4.2.1
 • Inndeling av standplass ligg/stå ved de forskjellige konkurransedisipliner. pkt. 3.4.2.2
 • Sjekkpunkt for klargjøring av skyteanlegg                                                pkt. 3.4.2.-3.4.9
  • Skyteavstand
  • Inndeling av standplass.
  • Nivå standplass – skiver
  • Standplassen; inndeling, preparering, skytematter m.m.                      pkt. 3.4.1
  • Nasjonal tilpasning bredde pr. bane 2,7 – 3,0 meter
  • Skiveplassering
  • Vindflagg, for annenhver skive, de nærmeste 5m fra standplass og de andre 20m fra skivene

Andre viktige sjekkpunkt: 

 • Organisering og bemanning for hele ansvarsområdet
 • Kontrollsystemer og kvalitetssikring manuell skriving/ tastatur (trippelkontroll)

Skytebane drift under hovedlandsrenn og større rekruttrenn

 • Kontrollere og vurdere systemer for framlegging av våpen. (Meget viktig.)
 • Skiveantall i forhold til startintervall må vurderes (effektiv rennavvikling).
 • Bruk av tidsskjema for framlegging av våpen under rekruttrenn anbefales.
 • Bruk av håndklær for tildekning av baksikte på våpen som ligger på standplass mellom to eller flere skytinger kan anbefales ved ekstreme værforhold (snødrev som kommer bakfra).
  PS! Om arrangøren har tid: sjekk at siktene er fri for is/snø før hånkle legges over (før og mellom skytingene, spesielt for de aller yngste klassene)

MÅLOMRÅDET

 • Målområdet generelt                                                                                   pkt. 3.5.1
  • Oppdeling/ merking
 • Utstyrskontroll                                                                                            pkt. 3.5.2
 • Medieområde                                                                                              pkt. 3.5.3
 • Drikkeplass                                                                                                  pkt. 3.5.4     
 • Sted for klesskifte                                                                                        pkt. 3.5.5
 • Smøreboder                                                                                                 pkt. 3.6
Var denne artikkelen nyttig for deg? Nei Ja 1

Hvordan kan vi hjelpe?