1. Hjem
 2. Dokumenter
 3. Arrangørhåndbok
 4. Stadion
 5. Smørevogner/Smøreboder

Smørevogner/Smøreboder

Smørevogner

Lag kart som viser plasseringer – og skilt på plassene i god tid før første vogn dukker opp.

Ha en plan på hvem som skal stå hvor, før ankomst.

Området må være brøytet og klart med strøm, før ankomst.

Det skal være en parkeringsplass inntil smørevogn for tilhørende bil.

Smørevettregler

GJELDER ARRANGØRERENS SMØREBODER/TELT OG PRIVATE SMØREBODER/TELT

 1. Bruk i størst mulig grad vokser og produkter som ikke inneholder helseskadelige stoffer.
 2. Sørg for god ventilasjon i smøreboden.
 3. Benytt alltid maske med anbefalt filter (minimum A1P3) i forbindelse med legging og børsting av glidprodukter. Husk at svevepartikler holder seg i lufta en god stund.
 4. Oppbevar masken tett og skift filter minimum før hver sesong. Følg produsentens anbefaling om rengjøring.
 5. Benytt egnede hansker i forbindelse med håndtering av skirens og andre flytende produkter.
 6. Ikke bruk høyere temperatur på smørejernet enn nødvendig og tørk av smørejernet etter pålegging. Partikkelkonsentrasjonen øker med økende forskjell mellom smeltetemperatur og smørejerns-temperatur.
 7. Unngå varmepistol og gassbrenner i smørebua. Bruk av disse verktøyene kan føre til dannelse av fluorgass.
 8. Røyking forbudt. Røyking og partikler er en skadelig kombinasjon.
 9. Ikke spis eller drikk i smørebua.
 10. Hold arbeidsplassen og smørebenken ryddig.
 11. Sørg for at smøreavfall – spesielt avskrap og partikler fra høyfluorprodukter samles og kastes på angitt sted.
 12. Vask hender etter at du er ferdig med smøring av skiene.

Regler for avfallshåndtering av smøreavfall

Fluorholdig skismøring inneholder perfluorerte stoffer som ikke er nedbrytbare eller kun delvis nedbrytbare i naturen. Det er også risiko for at disse stoffene akkumuleres i næringskjeden. Smøreavfall skal derfor samles inn og leveres som brennbart restavfall som leveres til forbrenningsanlegg uten forbehandling. Det legges en miljøavgift på plassleie til dekking av utgifter som påbeløper som følge av kravet om avfallshåndtering. Utgiftene deles likt mellom smøringsleverandører og andre leietakere. Arrangør er ansvarlig for innlevering av avfallet og dokumenterer dette med kopi av veielapper fra transportør og avfallsanlegget til NSSF.

 1. Alt smøreavfall fra smøretelt og smøreboder skal legges i avfallssekker/beholdere til dette formålet.
 2. Gulv i telt dekkes med geotekstil i bruksklasse 1 eller 2. Når arrangementet er slutt og før nedrigging kappes duken i håndterbare størrelser (f.eks 4 x4 m), brettes sammen og legges i gjennomsiktig plastsekker som knytes. Bruk beskyttelsesmaske og egnede hansker.
 3. Smøreavfall fra smøreboder og -vogner samles og legges i gjennomsiktig plastsekker som knytes. Bruk beskyttelsesmaske og egnede hansker.
 4. Sekkene med smøreavfall transporteres til et forbrenningsanlegg uten forbehandling eller kommunalt mottak for brennbart restavfall. Renovatører kan også forestå denne løsningen. Merk at dette avfallet ikke skal gjennom forbehandling. Forbehandling som kverning kan føre til spredning av fluorstoffene slik at disse ikke når fram til forbrenningsanlegget. Arrangør inngår avtale med renovatør/mottak der det blir spesifisert at avfallet ikke kan forbehandles.
 5. Kopi av avtale med renovatør/avfallsanlegg samt veielapper for innlevert avfall sendes NSSF etter arrangementet.
Var denne artikkelen nyttig for deg? Ja Nei